Home

บริการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์


บริษัท ฟูลชั่น จำกัด

บริการ

รับทำเว็บ อีคอมเมอร์ส

รับเขียนโปรแกรมสำหรับงานของหน่วยงาน ห้างร้าน องค์กร ด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งในแบบเว็บไซต์และในรูปแบบโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ทำตามความต้องการของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เหมาะสมกับสินค้าและบริการของท่าน เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ ให้แก่ลูกค้าทุกๆท่าน

ขอใบเสนอราคา ติดต่อเรา

บริการของเรา ผลิตผลงานจากความต้องการเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่า

รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า รองรับทุกการทำงานทั้งในธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่

สั่งชื้อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ (web design)ราคาถูก สามารถรองรับการใช้งานบนจอมือถือและแท็บเล็ต (responsive web design) ออกแบบใหม่ เขียนใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ eCommerce, Web Content

สั่งชื้อ

จำหน่ายโปรแกรม

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป คือ เรามีโปรแกรมที่พัฒนา และใช้งาน อยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการที่สุด สามารถ Customize โปรแกรม เป็นการเฉพาะ หรือ เพิ่มเติมตามความต้องการได้

สั่งชื้อ

บริการอื่นๆ

ปรับแต่ง SEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google

สั่งชื้อ

โปรแกรมที่จำหน่าย ประกอบด้วย

โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า
PMS - PARCEL Management System

ให้แก้ไขเองได้ง่าย

PARCEL SYSTEM ระบบการบริหารงานขนส่ง โดยจะจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของเส้นทาง (Routing) สามารถแสดงข้อมูลได้ว่า รถมีทะเบียนอะไรบ้าง รถมีการวิ่งระยะทางเท่าไร รถถึงเวลาต้องมีการดูแล บำรุงรักษาเมื่อใด ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง แต่ละเที่ยว อีกทั้งสามารถคำนวณไปยังอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง และ ค่าน้ำมันที่มีการปรับขึ้นลง เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบต้นทุน กำไร และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือ ทางรถ ได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย รายละเอียดโปรแกรมจัดการเส้นทางและส่งมอบสินค้า (PARCEL SYSTEM) ระบบรองรับเรื่องของเส้นทางการเดินรถ (Route) ด้วย มีเรื่องของจุดจอด Sequence ในการจัดส่ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการจัดรถกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจัดส่งที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ระบบบริหารการขนส่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง ช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะครอบคลุมกิจกรรม ดังน

 • ระบบรับของจากลูกค้า
 • ระบบการวางแผนการขนส่ง
 • ระบบการกระจายสินค้า
 • ระบบการควบคุมการขนส่ง
 • ระบบบริหารข้อมูลพนักงาน
 • ระบบงานติดตามพัสดุ
 • ระบบรายงานต่างๆ
ขอใบเสนอราคา Demo

ระบบจัดการการฝึกอบรม
(Training Management Module)

ให้แก้ไขเองได้ง่าย

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ ย่อมมาจากพนักงาน ที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร ตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน การประชุม/สัมมนา และการประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอใบเสนอราคา VDO

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal Module)

ให้แก้ไขเองได้ง่าย

Web Application สำหรับการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน ช่วยให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดความยุ่งยากจากการใช้เอกสาร ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนำไปสู่ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์กร และรองรับการใช้งานผ่าน Smart Device

 • ฟังก์ชันการทำงานของระบบ การกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดประจำปี การประเมินผลการทำงานตลอดทั้งปี การบันทึกผลงานที่สำคัญในการทำงาน การวางแผนพัฒนาทักษะทางอาชีพ
 • บันทึกหัวข้อ KPI สามารถกำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด (KPI) ได้ทั้งแบบ Corporate KPI และ Individual KPI การกำหนด Corporate KPI สามารถทำได้ทั้งให้กับทุกๆคนในองค์กร หรือแยกตามหน่วยงาน และระดับงานได้
 • การประเมินผล สามารถเลือกประเมินผลแยกหัวข้อตัวชี้วัด (KPI) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) การประเมินความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินงาน (Competency)
 • บันทึกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) สร้างแผนการพัฒนาตนเองในแต่ละปี บันทึกผลการปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางไว้
 • แจ้งผลการประเมิน แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ พนักงานบันทึกรับทราบผลประเมินผ่านระบบได้้
 • รายงาน เลือกดูรายงานแต่ละหัวข้อต่างๆ ได้ ออกรายงานในรูปแบบ Excel ตามสิทธิ์แต่ละบุคคล้้
ขอใบเสนอราคา VDO

ระบบสรรหา
(Recruitment Module)

ให้แก้ไขเองได้ง่าย

เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถคัดกรองบุคคลที่มี คุณภาพตรงกับ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ รวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา VDO

ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน
(Absence Management Module)

ให้แก้ไขเองได้ง่าย

รองรับการลาทุกประเภท ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยการลางานผ่านระบบปฏิทิน สามารถเชื่อมโยงกับระบบลงเวลาเข้างาน (Time Attendance System) เพื่อประมวลผลการทำงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และโทรศัพท์มือถือ รองรับการใช้งานได้ทั้งบริษัทเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

  ความสามารถของระบบ
 • 1. ระบบลางาน อนุมัติการลาโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ
 • 2. สามารถค้นหารายการลา ตามผู้ใช้ ตามสถานะการอนุมัติ ตามวันที่
 • 3. ระบบตรวจสอบวันลาคงเหลือประจำปีการลา
 • 4. ระบบตรวจสอบสถานะการลา
 • 5. ข้อมูลภาพรวมการลา
 • 6. สามารถระบุจำนวนการลาสูงสุดจากประเภทการลาได้
 • 7. สามารถระบุการคำนวณวันลา ตามวันหยุดหรือไม่คำนวณก็ได้
 • 8. มีแผนกเพื่อจัดสังกัดให้กับพนักงานได้
 • 9. ระบบตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
 • 10. ระบบจัดการพนักงาน
 • 11. รายงานสรุปการลาตามเดือนของพนักงานในองค์กร
ขอใบเสนอราคา VDO

ราคาทำเว็บไซต์

จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว

ราคาที่เห็นรวมทุกอย่างแล้ว ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ เซตค่าต่างๆ รวมค่าโดเมน พื้นที่โฮสติ้งครบถ้วนพร้อมออนไลน์

ปรับปรุงเว็บไซต์

ราคา 5,000 บาท พร้อมดูแล 1 ปี

หากคุณมีเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ทำด้วย Magento หรือ WordPress WooCommerce อยู่แล้ว ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ เปลี่ยนดีไซน์ให้ดูทันสมัย เพิ่มฟังค์ชั่นส่งเสริมการขาย หรือแก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์โดน Malware เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านทำเว็บไซต์มาแล้วกว่า 10 ปี ปรึกษาทีมงานได้เลยครับ


ขอใบเสนอราคา

เว็บไซต์ร้านค้า

ราคา 3,000 บาท พร้อมดูแล 1 ปี

5,000
 • หน้าเว็บ 3 หน้า
 • แก้ไขเว็บเองได้
 • ทำ On-Page SEO
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ฟรี โฮสติ้ง
 • ฟรี โดเมน .com

ขอใบเสนอราคา

เว็บไซต์ E-Commerce

ราคา 15,000 บาท พร้อมดูแล 1 ปี

เรามีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์, เว็บไซต์ e-Commerce ด้วย Magento และ WooCommerce กว่า 10 ปี การันตีด้วยผลงานการทำเว็บไซต์มากกว่า 400 เว็บไซต์ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เว็บร้านค้าออนไลน์ที่สวยโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และฟังค์ชั่นซื้อขายครบครัน ดูรายละเอียดแพคเกจทำเว็บไซต์ขายของ ได้ ที่นี่ ครับ


ขอใบเสนอราคา DEMO

เว็บไซต์บริษัท องค์กร

ราคา 9,000 บาท พร้อมดูแล 1 ปี

รับทำเว็บไซต์บริษัท ธุรกิจ องค์กร เราใส่ใจศีกษาธุรกิจของลูกค้าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะลงมือออกแบบเว็บ และใส่ใจในคุณภาพของงานดีไซน์ ทุก Pixel ทุกองค์ประกอบต้องมีความหมาย เพื่อให้ลูกค้า ได้งานที่มีความน่าเชื่อถือ ช่วยให้ขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น ดูรายละเอียดแพคเกจทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้ ที่นี่ ครับ


ขอใบเสนอราคา

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดต่อ เขียนโปรแกรมและทำเว็บไซต์

1. รับข้อมูล REQUIREMENT เบื้องต้น

รับข้อมูลลูกค้าทาง
line id : fulltion
Mobile : 094-475-6886
Email : info@fulltion.com

2. ประเมินราคา

ทีมงานจะทำการประเมินระยะเวลา และงบประมาณเบื้องต้น

3. นัดพบและเริ่มงาน

ลูกค้าสามารถแจ้งนัดพบเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มงาน

4. ลูกค้าทดสอบระบบ

ลูกค้าทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง

5. ปิดงาน

ติดตั้งจริงพร้อมส่งมอบงาน ** พร้อมประกันงาน maintenance ฟรี 1 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด

1474/52 ซอยสุขสวัสดิ์ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

FULLTION Co.,Ltd.

1474/52 Soi Suksawat 9 Suksawat Road That Choeng Chum Sub-district
Mueang Sakon Nakhon District Sakon Nakhon Province 47000

e-Mail : info@fulltion.com
Lind id : fulltion
Tel : 094-475-6886
website : http://www.fulltion.co.th
facebook : https://www.facebook.com/fulltion.webdesign

พันธมิตร บริษัทคู่ค้าและธุระกิจของเรา

ZapEsan.Com
แซ่บอีสาน

อาหารอีสาน ออนไลน์ สามารถสั่งชื้อ อาหารอีสาน น้ำปลาร้า น้ำพริก หมูสวรรค์ หมูหวาน และ อื่น ๆ

เยี่ยมชม

Hemp
ใบและเมล็ดพันธ์ กัญชง

ความรู้เรื่อง กัญชง

เยี่ยมชม

SILALINE.COM
เว็บขายสินค้า

เว็บจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น อาหาร อสังหาริมทรัพย์ และซอฟต์แวร์ ระบบต่าง ๆ

เยี่ยมชม

COLOFLEW.COM
เว็บขายสินค้า Global trade

Global trade starts here ท่านสามารถเข้ามาชื้อสินค้าต่าง ๆ หรือ นำสินค้ามาขาย ที่ร้านค้าเราได้ สินค้าต่าง ๆ จะถูก โปรโมท และ ขายในแถบยุโรป

เยี่ยมชม

ภาพรวมระบบที่ให้บริการ

Finance

ระบบบัญชี
ออกใบแจ้งหนี้
ค่าใช้จ่าย
Spreadsheet(BI)
เอกสาร
ลงนาม

การขาย

CRM
การขาย
ระบบขายหน้าร้าน
การสมัครสมาชิก
ระบบเช่า
Amazon Connector

Websites

Website
อีคอมเมิร์ซ
บล็อก
กระดานสนทนา
ไลฟ์แชท
eLearning

Inventory & MRP

สินค้าคงคลัง
การผลิต
PLM
จัดซื้อ
การบำรุงรักษา
คุณภาพ

ทรัพยากรบุคคล

พนักงาน
การสรรหาบุคลากร
Time Off
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบแนะนำพนักงาน
ยานพาหนะ

การตลาด

Social Marketing
Email Marketing
SMS Marketing
อีเวนต์
Marketing Automation
สำรวจ

Services

โครงการ
ใบบันทึกเวลางาน
ระบบการจัดการบริการภาคสนาม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
การวางแผน
การนัดหมาย

Productivity

สนทนา
ระบบการอนุมัติ
IoT